Rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval.

A vállalati stratégiák és időtervek

Ezek értelmezése az alábbi. Vállalati cél objective : a vállalat által követendő irány, amely nagy vonalakban, részcélokra bontás nélkül, határidők mellőzésével ad meg általános célt. Tervcél goal : az általánosabb megfogalmazású vállalati cél konkrétabb, operatívabb megfogalmazása, amely megadja, hogy egy jövőbeli időpontban a vállalat szándékai szerint hol fog tartani.

A célok fogalmához szorosan hozzátartozik a hozzájuk rendelt kritérium fogalma is. A kritériumok fogják a döntéshozót segíteni abban, hogy a célokkal összhangban lévő döntéseket hozzon. Ezért a célok meghatározásával együtt célszerű elvégezni a később alkalmazandó kritériumok megfogalmazását is.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Ugyancsak a kritériumok teszik lehetővé a jövőben megvalósuló folyamatok irányának majdani ellenőrzését, a teljesítmények minősítését a célok megközelítése szempontjából. Az erõforrások elosztása A stratégiai döntések megvalósítása szinte minden esetben a vállalati erőforrások megváltoztatását, átrendezését igényli.

Így például a vállalaton belüli fejlesztési hangsúlyok áthelyeződhetnek egyik fejlesztési területről a másikra, vagy éppen egy újonnan alapított közös vállalkozás lesz az erőforrás-elosztás új súlypontja.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Mint az a szakirodalomból ismeretes, a vállalati erőforrások különböző jellegűek lehetnek. Mint a tervezésnél általában, a stratégiai tervezésnél is érvényes az az elv, hogy a tervezőnek csak a kritikus erőforrásokkal kell foglalkoznia.

A stratégiai tervezés szempontjából azonban célszerű néhány további speciális megszorítást is tenni. A stratégiai tervezésnél ugyanis a figyelembe veendő legfontosabb erőforrástípusok a következők: Stratégiai alapok: azok az anyagi jellegű erőforrások, amelyek egyik működési területről átvihetők egy másikra.

Ilyenek például egy közös vállalkozásban keletkező vagy meglévő pénzalapok, anyagok, gépek, termelőeszközök, amelyeket az alapító a vállalkozásból kivonhat, más területen felhasználhat. Azok az alapok viszont, amelyek például egy sikeres közös vállalkozás eredményeként képződnek, de az alapító résztulajdonos vállalat szabadon nem rendelkezhet velük azokat nem diszponálhatja át saját anyavállalatáhoznem minősíthetők stratégiai alapoknak, így a stratégiai tervezés nem is számolhat velük.

Vezetői felkészültség: a stratégiai célok megvalósítása szempontjából a jól képzett vállalati irányítók szerepe kritikus lehet. Gyakori, hogy a vállalatok a tervezés során a hangsúlyt az anyagi erőforrásokra helyezik és ezzel a kritikus emberi tényezővel nem foglalkoznak.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Számításba vételük a stratégiai tervezésben kulcsfontosságú. A fentiek értelmében azonban valamely vezetői erőforrás is csak akkor minősíthető stratégiai erőforrásnak, ha az egyik működési területen felszabaduló menedzser áthelyezhető egy másik területre, a kritikus vállalati szférába, felkészültsége ott is hasznosítható. Abban az esetben, ha a vállalat rendelkezik céljai megvalósításához elegendő számú és felkészültségű irányítóval, a vezetői felkészültséget felesleges a stratégiai erőforrások között számításba venni.

A vállalati stratégia fogalmának rövid ismertetése

Technológiai know-how: szintén a potenciálisan stratégiai jelentőségű erőforrások közé tartozik. A vállalat technológiai felkészültségét mutatja egy bizonyos termékkel vagy technológiai folyamattal kapcsolatban. Ez az adottság a stratégiai irányok megválasztásánál kap majd különös jelentőséget. Egyedi esetekben, egy adott vállalat konkrét helyzetéből adódóan más erőforrások is a stratégiai erőforrás rangjára emelkedhetnek.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Ilyenek lehetnek például a földrajzi elhelyezésből adódó előnyök, a szakmai területeken kialakított előnyös személyi kapcsolatok, egy adott területen bőségesen rendelkezésre álló termelőkapacitás, speciális képzettségű munkaerő, felhasználható energia, amennyiben ezek a vállalat más működési területére is átirányíthatók. A felsoroltak sem tekinthetők azonban stratégiai erőforrásoknak, amennyiben nem vihetők át más működési területre, vagy nem értékesíthetők.

A stratégiai tervezés egyedi és testreszabott jellegéből következik, hogy mindig az adott vállalat sajátosságainak elemzése alapján állapítható meg, hogy mely erőforrások emelkednek a stratégiai erőforrások rangjára, amelyek allokációja azután a stratégiai tervezés egyik kiemelt feladata lesz.

Az erőforrás-allokáció eredménye egyben a stratégiai tervezés egyik fontos outputja is lesz. Számos prognosztikai módszert ismerünk, amelyek a tartós tendenciák előrejelzését nagy biztonsággal elvégzik. Rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval vállalati környezet ekkor többé-kevésbé ismertnek tételezhető. A tervező gondolkodása a múlthoz kötődik.

A stratégiai tervezésre a dinamikusan változó környezetben van szükségünk: a stratégiai tervezést éppen a gyorsan és radikálisan változó környezethez való alkalmazkodás igénye hozta létre. A változások trendje ekkor nem, vagy csak rövidebb időszakra prognosztizálható.

A stratégiai tervező figyelmét a környezet által nyújtott lehetőségek időben történő felismerésére és kiaknázására, valamint a vállalati környezetből várható fenyegetések tudatosítására és azok kivédésére kell fordítani.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Az ilyen típusú kifelé tekintő vizsgálódás döntő jelentőségű abból a szempontból, hogy megtalálja-e a vállalat a számára legkedvezőbb stratégiai irányt, és erőforrásait képes-e oly módon felhasználni, hogy azok a legjobb megtérülést biztosítsák számára.

A környezeti változásokhoz való alkalmazkodásnak két alaptípusát különböztetjük meg: az adaptív és az integratív alkalmazkodást.

Mindkettő más-más jellegű nyomás hatására lép fel és eltérő jellegű válaszstratégiákat követel meg. Adaptív nyomás a környezet fokozottabb figyelemmel kísérésére, elemzésére, a lehetőségek és fenyegetések felkutatására irányuló késztetés. Az adaptációs nyomás megnyilvánulási formái változatosak lehetnek.

Így például a meglévő vállalkozáson belüli vállalati pozíció javítása módosított vagy új termék kifejlesztése, új piac meghódítása ; új vállalkozás indítása, diverzifikáció. A vállalattal szembeni adaptációs nyomás alatt azt értjük, hogy mennyire kényszerül rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval a vállalat az új lehetőségek felkutatására.

A környezet megismerésére fordítandó erőfeszítések volumene különböző lehet. Egyes iparágak bőséggel ontják a lehetőségeket anélkül, hogy a vállalatnak különösebb erőfeszítéseket kellene tenni azok felderítésére.

Ilyen terület például az erősen specializált elektronikai ipar, ahol a vállalati erőket a gyorsan növekvő igények következtében explicite megjelenő lehetőségek kihasználására kell fordítani. Itt az adaptációs nyomás alacsony, kevesebb energiát kell fordítani maguknak a lehetőségeknek a felkutatására, hiszen azok szinte kínálják magukat.

Hasonló a helyzet akkor is, ha a vállalat korábbi intenzív fejlesztési tevékenységének eredményeként több új termékkel rendelkezik, mint amennyit gyártásba tud venni.

Похищение - необычайно уместный способ завязывания дружеских отношений, - перебил ее Ричард. - Папочка, я уже объясняла все это Арчи и остальным, - продолжила Элли.

Ez utóbbi helyzet egy intenzív adaptációs szakasz után következhet be. A forráshiány az adaptáció ellen hat. A vállalat gyenge gazdasági pozíciója adott esetben lehetetlenné teszi a vállalati tevékenység bővítését, a környezeti lehetőségekhez való alkalmazkodást.

A vállalat számára helyzetének konszolidálása lesz a fontosabb feladat, az adaptáció háttérbe szorul: nem képes kihasználni a mutatkozó lehetőségeket. Az adaptációs nyomás tehát az időben is változik: függvénye a vállalati életgörbén elfoglalt pillanatnyi pozíciónak.

Integrációra akkor van pl. Ekkor nincs olyan szabad erőforrás, amellyel új környezeti akciók indíthatók: új termék piacra dobása, új fejlesztések indítása, terjeszkedés stb. A súlyos pénzügyi problémák gyors eredményeket követelnek meg, hogy az egyensúly helyreálljon.

Tipikus reagálás ekkor a belső racionalizálás, létszámleépítés, egységek eladása stb. Integrációra, a belső működés javítására a környezet felé forduláskor is szükség lehet.

A környezetben felismerhető lehetőségek és fenyegetések alapján a vállalatnak valamilyen fejlődési irányt kell választania, ha alkalmazkodni akar. A választásnál viszont messzemenően figyelembe kell venni a vállalat erős és gyenge pontjait: összhangot kell teremteni egyrészt a környezeti lehetőségek és fenyegetések, valamint a vállalati erős és gyenge pontok között.

Stratégiáját az erős pontokra célszerű alapozni, gyenge pontjait pedig meg kell erősíteni, hogy ellen tudjon állni a környezeti fenyegetéseknek, ki tudja használni a kínálkozó lehetőségeket. A tervezés integrációs funkciója biztosítja számunkra, hogy végül is ez az összhang kialakuljon. Csak együttes alkalmazásuk segíti a stratégiai döntéshozatalt.

rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval

Amíg az adaptív megközelítés a vállalat számára a Hová megyünk? Kapcsolatuk tipikus formái a következők: Erős hangsúly van mind az adaptív, hogyan kell gyakorolni a bináris opciókkal az integratív megközelítésen.

Egy nagy, mozgékony rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval, diverzifikált multinacionális szervezet például nagyobb figyelmet kell, hogy fordítson az adaptív megközelítésre, mint az a vállalat, amelyik kevesebb számú és demo számla kereskedők szakaszban lévő üzletággal működik. Az integratív megközelítést illetően is az elsőként említett vállalatnak kell nagyobb hangsúlyt helyezni az integrációra, hogy a funkciók olajozottabb működése, a vállalati erős rövid távú stratégiák a nonlogdot mutatóval gyenge pontok jó kihasználása lehetővé tegye számára a környezethez való eredményesebb alkalmazkodást.

Az integratív hangsúly az erősebb, amennyiben a vállalat egy kiforrott termékkel, meghódított piacon tevékenykedik, ahol az aratás, az eredmények betakarítása a fő stratégia. Az adaptáció nagyobb hangsúlyt kaphat, ha a korábbi időszakokban a vállalati akkumuláció sikeres volt.

Ezzel szemben Az integráció kerül előtérbe abban az esetben, ha sorozatos üzleti balsikerek következtében a vállalatnál szűkös pénzügyi helyzet áll elő. A kétféle megközelítés tehát azonos vagy eltérő súlyozással egyaránt jelen lehet: azonos súlyúak lehetnek, vagy az egyik nagyobb szerepet kap, mint a másik. Ezekre a későbbiekben látunk példát. Az adaptáció és az integráció szerepe a vállalati tervezésen belül időben is változhat, mégpedig a piaci változások gyorsulásával és lassulásával, valamint a vállalatnak az életgörbén elfoglalt pozíciójával összhangban.

Ábrák jegyzéke 3. Minden szervezetnek szüksége van hosszú távú stratégiára annak érdekében, hogy megfeleljen az ágazatában bekövetkező változásoknak. A stratégiaalkotás folyamán figyelembe kell vennie lehetőségeit, céljait és a rendelkezésre álló eszközeit, forrásait, hogy hosszú távon túlélje a változásokat, illetve képes legyen növekedni.

Az Ikarus valamikor egyeduralkodó volt a volt szovjet piacon: és között ezer buszt szállított. A vállalat a biztos piac tudatában élt, fejlesztései meg sem közelítették a nyugati gyártók eredményeit. Az adaptációs stratégia hiánya miatt a cég nem érezte szükségét a világszínvonalhoz való felzárkózásnak a Szovjetunió összeomlása, a monopolhelyzet megszűnése után az Ikarus mindinkább teret vesztett versenytársaival szemben.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott Fontos a stratégia megvalósításának menedzselése, melynek részfunkciói az erőforrások meghatározása, biztosítása és eloszlatása; a szervezet és vezetési rendszer fejlesztése; vállalati kultúra fejlesztése; a stratégiai és operatív menedzseri tevékenység összehangolása.

Olvassa el is