Hogyan kerestek pénzt a zsidók

A zsidók. Herzberg-Fränkl Leótól, fordította Katona Lajos A zsidó vallás számtalan parancsával és tilalmával hatalmába keríti hívőinek egész életét és annak legapróbb külsőségein is uralkodik. A talmud szabályainak az a czéljuk, hogy az egész világon szétszórt zsidóságnak veszélyeztetett mózesi hitvallását eredeti tisztaságában őrizzék meg, s így olyan életrendet és életmódot szabnak követőik elé, mely ezek elszigeteltségét biztosítja.

Ám ez elzárkózottságban és e szoros hitközségi összetartásban és közremunkálásban csodálatos ellenálló képesség rejlik, a mely évszázadok legsulyosabb szenvedéseivel és legkeményebb megpróbáltatásaival is daczolni tudott.

Főképen elmondható ez Orosz- és Lengyelország, Románia és Magyarország zsidóságáról.

19. 📖 Mózes öt könyve – a haszid folklór tükrében

Ez országokban ugyanis nagyobb tömegekben élnek együtt magukban külön világot alkotva, saját nyelvű nemzetiségként, a mely nyelvet régibb német hazájukból hoztak magukkal, és a XIV. Csodálatos, hogy a szláv országokban élő zsidóság általános társalgási nyelve épen az a népé, a mely a legsulyosabb szenvedéseket mérte rá, s viseletük ugyanaz, a melyet körűlbelűl félezer esztendővel ezelőtt kényszerítettek rájuk.

E viselet a férfiaknál cizpőkből és harisnyákból, rövid térden alúl kötött nadrágból, a derékhoz övvel szorított hosszú fekete kaftánból és kis bársony sapkából áll, melyet alvás közben sem tesznek le, s a mely fölé kimenetkor perzsa szabású magas prémes kucsmát tesznek. Ünneplőnek nyáron selyem talárt, télen pedig prémes bundát hogyan kerestek pénzt a zsidók a kaftán fölé. A nők szűkre szabott szoknyáik elé csipkés kötényt kötnek, a mellükön aranyhímzésű piros atlasz vagy bársony betétet viselnek, a nyakukon pedig bodros gallért, míg rövidre nyírott vagy leborotvált fejükre homlokig érő színes főkötőt, ennek elejébe pedig gyöngyökkel és ékkövekkel díszes pártát tesznek.

Ezen ma már kiveszőfélben lévő viselet ép oly tisztességes, a mily kevéssé festői. Nagy mértékben hozzájárúltak Lengyelország általános műveltségi állapotai ahhoz, hogy az itt lakó zsidóság évszázadokon át valósággal múmiaszerű merevségben maradjon.

A műveltebb nemesség a maga hogyan kerestek pénzt a zsidók helyzetében hogyan kerestek pénzt a zsidók tartotta őket magától; a szláv paraszt tudatlan; a csekély polgárság saját kenyérkereseti versengése miatt idegenkedett a zsidóságtól, sőt ellenséges szemmel nézett rá; így tehát nem csoda, ha a zsidóság minden külső ösztönzés nélkül nem igen érzett hajlandóságot arra, hogy részben önmaga szabta korlátai közűl kilépjen.

Az élettel való szűntelen keserves harczban kifáradva, a vallás és a család eszményi világában kerestek és leltek pihenőt, nagy buzgalommal merűlve el a biblia és a talmud tanulmányába, és nem igen igyekezve arra, hogy szellemüket békóiból fölszabadítsák, a miben a kormányok sem voltak segítségükre, melyek a zsidóság szellemi színvonalának emelésével vajmi keveset törődtek.

Így volt az II. József császár koráig. Ez a nemes uralkodó arra törekedett, hogy a kormánya alatt élő zsidóságot szinte halálos zsibbadtságából fölrázza és emberhez méltóbb életre nevelje. Legjobb szándékú intézkedéseinek egy része azonban hajótörést szenvedett a körűlmények hatalmán, de azon a szívósságon is a melylyel a galicziai zsidóság a maga hagyományaihoz ragaszkodott, úgy, hogy mindössze csak annyit ért el, a mennyi külső kényszerítéssel elérhető volt.

Egyebek közt ekkor parancsolták rájuk az állandó vezetéknevek viselését.

Magyar Narancs - Belpol - Zsidó vagyonok Svájcban: Aranyláz

Meglehetős nehéz és bizonytalan módja volt ez a személyazonosság megállapításának, minthogy ugyanazon a helyen is hogyan kerestek pénzt a zsidók volt az egynevű. A császári rendelet értelmében a zsidóknak német neveket kellet fölvenniök; ez többnyire az addig szokásos elnevezések elnémetesítése útján történt.

Ben-Jakobból Jakobsohn lett, s ugyanígy keletkezett a sok Mendelsohn, Nathansohn, stb. Mások meg a szülőhelyük nevét vették föl, mint példáúl: Krakauer, Lemberger, Warschauer. Ismét mások gyámoltalanságukban az összeíró tisztviselőre bízták, hogy tetszése szerinti nevet adjon nekik, s így keletkeztek részben a hivatalnok jó vagy rossz indúlata, néha pedig tréfás kedve szerint az ilyenféle nagyon elterjedt családnevek, mint Edelstein, Blumenthal, Saphir, Löwe, Ochs, Bär, Schaf, Langer, Kurzer.

A kormány egyúttal a zsidók magániskoláira is kezdett némi figyelmet fordítani, a nélkül azonban, hogy egyelőre nagyobb átalakító hatást gyakorolt volna rájuk.

A leczkepénz egyenlőtlen volt, és csupán a jobb módúak fizettek félévenként átlag az első osztályban 1 frt 15 krt, a másodikban 2 frt 30 krt, a harmadikban 4 frt 30 krt és a negyedikben 8 frt 30 krt. E mellett a segédtanítók mindennap fölváltva más-más házban kaptak ellátást. Szegény szülők gyermekei és vagyontalan árvák ingyenes oktatásban, sőt néha ellátásban is részesűltek e talmudthora-iskolákban, melyeknek csak a legalsó osztályai voltak meg. A legfelső osztályt rendesen csak oly felnőtt ifjak látogatták, a kik a hittudósi vagy rabbi-pályára készűltek.

gyorsabban kereshet pénzt online pénzt keresni a videóidból

Minden osztályba három-három évig jártak. A tanítás nyelve mindenütt a héber volt. Közlését Zieglauer kormánytanácsos, egyetemi tanár úr szívességének köszönheti a szerző. A népnevelés korszerűbb szervezésére irányúlt II. József császár kormányának azon rendelete, mely szerint csak oly pároknak melyik ország a legjobb pénzkereseti hely megadandó a házasságkötés engedélye, a kik a népiskolát elvégezték és ezt a kerűleti hivatal előtt tett vizsgálaton igazolni tudták.

Ez intézkedésnek azonban igen csekély foganatja volt. A zsidó házasság érvényességéhez ugyanis akárkinek az esketése elégséges, ha ez tanúk előtt történt; rabbi jelenléte egyáltalában nem szükséges.

Ily módon történik a lengyel zsidóknál nagy részt még ma is a házasságkötés, és így a galicziai anyakönyvek csak úgy hemzsegnek hogyan kerestek pénzt a zsidók sok törvénytelen születési bejegyzéstől, a melyek azonban zsidó fölfogás szerint teljesen törvényesek. A megváltásnak a nép kebeléből kellett kiindúlnia, és a fölvilágosúlt Mendelssohn Mózes közvetett hatása mellett csak az idő törhetett rést a galicziai zsidóság szellemi ghettójába.

Csak a jelen század második negyede felé kezdett a hegyek csúcsain viradni, s a fölkelő nap első sugarai csak lassanként hatottak le a mélyebben fekvő völgyekbe is.

Bátor és hivatott férfiak, kik nagy csöndben és óvatosan készűltek hogyan kerestek pénzt a zsidók, léptek ki a síkra oktató könyvükkel, daczolva a vakbuzgó rabbik kiátkozásaival hogyan kerestek pénzt a zsidók a sötét tömeg hogyan kerestek pénzt a zsidók üvöltésével. Perls és Rappaport, Erter, Krochmal és Schorr lépésről-lépésre haladtak előre az újítás útján, míg végre megnyílt Tarnopolban az első német-zsidó népiskola, később a brodyi zsidó reáliskola, s ezután bár igen lassú előhaladással más nagyobb városokban is egyre-másra létesűltek a hitközségi adakozásból állított felekezeti iskolák.

Rabbi a lengyel zsidók általános viseletében. Coschell M. Sehol sem találni annyi maga erején tanúlt embert, mint a lengyel zsidók közt, s néha nem győzi az ember csodálni azt a saját szorgalommal szerzett alapos tanúltságot, melyet egy-egy hosszú kaftános, tincses szegény zsidó vakbuzgó szüléinek házában, a kik minden világi tanúlmányt szigorúan kárhoztattak, csak lopva és ugyancsak keservesen szerzett meg a késő éjjeli órákban.

De az ilyen emberek fiainak már szabad iskolába járniok és szabályszerű oktatást élvezniök!

pénzügyi függetlenség az nyereséges stratégia bináris opciókhoz 60 másodperc

Az első könyv, a mely után az ily autodidakta nyúl-kivétel nélkül német, minthogy zsidó-német habaréknyelve miatt a német neki a legérthetőbb művelődési eszköz, és különben is a németség képviseli ő szerinte mindazt, a mi európai: a műveltséget, művészetet, haladást. Az absolutismus és centralismus korában a német nyelv uralkodott az iskolában, az államszolgálatban, sőt a társaságban is. Csak az ifjabb nemzedék kezd kivált a nagyobb városokban a lengyelséghez simúlni, a nélkül azonban, hogy a német nyelvtől és műveltségtől elidegenednék.

De nem csupán az ifjabb férfiak törnek előre a művelődés és a kereskedési robot besorolása szellemhez alkalmazkodás útján; nemcsak ők ápolják a tudományt és művészetet buzgó igyekezettel, hogy az élet nehéz küzdelmeivel megbirkózhassanak: hanem már a nőnem is ébredezik nyomasztó álmából, hogy keresetre képessé és függetlenné tegye magát.

Régente a zsidó leányok nem tanúltak egyebet, mint héberűl olvasni, imádkozni és vallási törvényeik szerint főzni. A gondos anyák serdűlő leányaikat a ház négy fala közt őrizték, s a gyermekkorból a házasélet kötelmeibe való átmenet, rendesen már a Mai napság a korszellem átalakító hatása alatt a leányok is versenyezni kezdenek a fiúkkal, s megtanúlnak németűl és lengyelűl nyelvtanilag helyesen beszélni, továbbá kötni, varrni, hímezni szóval az élet mai rendje szerint élni s másokat is ily életre oktatni.

S míg hajdan a nép leányai, ügyefogyott és önállótlan helyzetükben korán a házasság igájába hajolva, időnek előtte elcsenevésztek és korán elhervadtak, ma már sokat találni köztük, a kik független állásban kézimunkájukkal, vagy mint nevelőnők, tanítónők és árusítónők keresik kenyerüket, s érettebb korukban, tapasztalatokat szerezve, keresményükből megtakarított csekélyke hozománnyal lépnek házasságra.

Zsidó menyegző. A mi rajzunk a galicziai zsidóságnak azt a nagy többségét ábrázolja, mely az ősidők megkövesűlt maradványaképen, szigorú vallási és nemzeti elzárkozottságban él atyáitól öröklött és szentűl tartott hagyományai szerint, s melyet az előtte hirből is alig ismert korszellem és történelem érintetlenűl hagyott.

Az orthodox zsidóság nyilvános élete egészen a maga hitközségére hogyan kerestek pénzt a zsidók, minthogy ott találja meg a választ mindazon kérdésekre, melyek vallásos lekiismeretét érdeklik.

A hitközségben választja rabbiját, biráját, fogadja metszőjét és előimádkozóját; a hitközség gondoskodik a zsinagóga és a fürdő föntartásáról, melyek a zsidók s a zsidónők rituális életében oly nagy szerepűek.

Kapcsolódó cikkek

A hitközség választott előljárója szabja ki és szedi be a hitközségi adót, vezeti az anyakönyveket és hogyan kerestek pénzt a zsidók mindazon tisztségeket, melyek más felekezeteknél a világi előljáróság és a papi hivatal közt oszolnak meg. Az előljárosághoz tartozni nagy tisztesség, a rabbiság pedig valóságos nemesi levél. Gazdagabb embereknek is gyakori becsvágyuk, hogy gyermekeik rabbicsaládokból válasszanak házastársat, ha azok vagyontalanok is. Jobbmódú zsidók, a kik a talmudban eléggé jártasok, gyakran ingyen is vállalkoznak a rabbi-tisztre csak azért, hogy gyermekeiket később jobban házasíthassák ki.

Biró is, pap is egyúttal, a ki röviden és döntőleg ítél az összes szóbeli úton eléje terjesztett vallási, de kereskedelmi ügyekben is; s mindez csekély költséggel, minden irka-firka és időpazarlás nélkül jár, s az itéletben a felek rendesen megnyugszanak. Az ő keze simítja a házasfelek egyenetlenségeit s oldja föl köteléköket; ő egyenlíti ki a pörpatvart az űzletfelek közt; ő ügyel föl a metszőkre és mészárszékekre, a húsvéti pászka készítésére, ő határozza meg az olya eledelek ehető voltát, a melyek ellen vallási kétségek merűltek föl, s tudománya gazdag kincsével ő segédkezik fiatal asszonyoknak kényes Valóban pénzre van szükségem, hogyan lehet pénzt keresni mint lelkiismereti tanácsadó.

Kiváló fontosságú ügyekben őt és a rabbit egy többtagú tanács támogatja, melynek tagjai mind nagyon tudósak, mint orthodoxok és silány fizetést húznak. Nem épen csekély szerepe van a hitközségben az egyházfinak, a ki minden vallási vagy szertartási természetű gyászos avagy örvendetes alkalomnál szolgálatot teljesít, s mint a mohamedán muezzin imára hívja a hivőket, kihirdeti a szombat elérkeztét, nyilvánosan összehíjja a hitközséget nevezetesebb emberek temetésére, ő ügyel a zsinagógában a rendre, az arany és ezüst edényekre és a frigyszekrény hímzett kárpitjaira, ő gondoskodik a szükséges új beszerezni valókról is.

A hitközségben az isteni tiszteleten kivűl a zsidó-német zagyva nyelv uralkodik, melynek saját, igen rövid, jobbról balra haladó írása van, de alaktana fölötte szabálytalan, mondatszerkesztése önkényes, melybe sok héber, szláv és román szó is elegyedett, sokszor elkorcsosított alakban.

Némely sűrűbb zsidó népességű helységben, mint Brodyban, Kołomeában, Tarnopolban, számos keresztény is ezt a zagyva nyelvet használja a zsidók alsóbb rétegével való érintkezésben. Olyan zsidó, a ki olvasni ne tudna, egyáltalában nincsen, az írni nem tudó is ritkaság.

A tudós talmudisták nagy tekintélyűek s afféle nemességnek tisztelik őket, a melyhez a pénzarisztokracziai nem ér föl. Ezek a férfiak rendesen minden üzleti foglalatosságtól tartózkodnak, a mely elvonhatná őket éltük egyetlen czéljától, a tanúlástól és imádkozástól; s a legnaagyobb dicséretük, ha úgy emlegetik őket, mint a kik nem gpk hogyan lehet pénzt keresni ismerik a forgalomban levő pénzt.

Ők képviselik a régi zsidóságot a maga eredeti mivoltában; ők a talmud ama bástyáinak és sánczainak őrei, melyeknek a zsidó népet idegen hatásoktól érintetlenűl kell megőrizniök; ők azok a férfiak, a kik hajdani őseikhez hasonlag, még ma is készek hitvallásukért akár a máglyára is menni. Egész világuk a zsinagóga, és csöndes szobácskáikban ernyedetlen szorgalommal bújják az őskori bölcsesség dohos aknáit, kutatva azoknak erkölcstani, metaphysikai és kabalisztikus kincseit. Az idők és körűlmények minden változása észrevétlenűl halad el mellettük, családjuk szerény szükségleteiről rendesen az asszony, olykor a hitközség vagy egyes jámbor jóltevők gondoskodnak.

Természetes azonban, hogy a galicziai zsidó lakosságnak csak csekély része él ilyen szemlélődő s a talmud és a titkos tanok búvárlatába merűlt életet. A legtöbben mint kereskedők, piraosok, mint bérelt vagy saját birtokaikon gazdálkodók, mint vendéglősök és korcsmárosok, avagy nemesi jószágok ügynökei, megbízóik adásvevési üzleteinél közbenjárók, kölcsönök eszközlői keresik kenyeröket és sokszor életfogytig tartó bizalmi állást élveznek uraiknál.

A galicziai zsidók hajdanában, mikor a vasútaknak még hirük sem volt, s a mikor az országútak is a legsiralmasabb állapotban és fölötte bizonytalanok valának, olyan hosszú külföldi útakra vállalkoztak, melyek hogyan kerestek pénzt a zsidók ugyan már két-három nap alatt is megtehetők, akkor azonban hetekig tartó fáradozásba kerűltek.

Ez hogyan kerestek pénzt a zsidók szülőföldjük nyersterményeit szállították az idegen piaczokra, hol viszont nyugat-európai gyártmányokat vásároltak össze. Az ilyen útazás hogyan kerestek pénzt a zsidók fáradságos és hosszadalmas, hanem veszedelmes hogyan lehet megtanulni nagy pénzt keresni volt, nagy előkészűlet kellett hozzá, és a saját kocsijaikon, szolgáik kiséretében, többnyire nagy összeg készpénzzel útazó kereskedők rendesen egész kis karavánokká szervezkedtek.

Az útra készülődés jókora időbe szokott kerűlni. Az asszonyok hosszabb ideig elálló élelmiszerekről gondoskodtak, minthogy férjeik útjokban nem mindejütt találhattak ritualis ellátásra; a hollandi aranyokat a bő kaftánokba varrták be; apró hordócskákat erős pálinkával és édes mésörrel töltöttek meg; friss huzatokkal vonták be az útravaló ágyneműt, és a szükséghez képest állították össze az útasoknak meglehetősen szegényes ruhaféléit.

A férfiak ezalatt lehetőleg nagy útitársaságot és mentűl több űzleti megbízást igyekeztek összeszedni. A családtagoktól való búcsúzás, a veszedelmekre való tekintettel, a melyekre mindig számíthattak, nehéz és érzékeny volt, s a férfi rendesen a rabbinusi törvények értelmében szerkesztett válólevelet hagyott hátra a felesége számára, mely az asszonynak módot adott rá, hogy férje vissza nem térése esetén hosszabb várakozás nélkül is újra férjhez mehessen még akkor is, ha előbbi ura halála nem lenne minden kétséget kizárólag megállapítható.

A rabbi áldásától kisérve indúltak a kereskedők több hónapig tartó útjokra, a melyről azonban, ha az űzlet és kivált időközben érkezett újabb megbízások, vagy árúküldemények úgy kivánták, néha évekig sem tértek haza; ez alatt odahaza az asszonyok vezették az űzlet és a család dolgait. Megesett, hogy az ilyen hosszas távollét alatt a gyermekek annyira fölcseperedtek, hogy atyjukat visszatértekor meg sem ismerték; vagy, hogy a kereskedő a nyugati műveltség mázával haza kerűlve, nem tudta magát többé a honi állapotokba beleélni.

Ekként idegenné válván saját otthonában, inkább önként számkivetésbe ment megint, a honnan legfölebb egy-egy húsvétra, vagy valamelyik gyermeke lakodalmára tért haza néhány napra. Galicziai zsidó temetés.

József császár e város kereskedelmi fontosságát jókor fölismervén, lakóinak ben szabad kereskedelmi jogot adott, mely azonban száz éves fönnállása után az orosz kormány és az osztrák iparosok sürgetésére megszűnt. Legfontosabb szerepe Brody közvetítő szabad kereskedelmének a Napoleon-féle szárazföldi zárlat idején volt, minthogy ez idő alatt tömérdek árú szárazföldre szorúlt.

Ez óriási forgalom, mely Brodynak több éven át a nevezetesebb kereskedő városok sorában is elkőkelő helyet és lakóinak nagy jóllétet biztosított, Napoleon bukásáig, hogyan kerestek pénzt a zsidók tól ig tartott. Hasonló kedvező körűlmények közé jutott a galicziai kereskedelem e fő helye a krimi hadjárat idejében is, mikor a szövetkezett nyugati hatalmak az összes orosz kikötőket ostromzár alá fogták, és így az Oroszország, meg Ausztria és Németország közötti kereskedelem egészen a Brodyn át vezető szárazföldi útra terelődött.

A nemzetközi kereskedelmi összeköttetések folytán a külfölddel való gyakori érintkezés érthetővé teszi, hogy e város zsidó lakossága körében, nevezetesen József császár trónralépte óta, előbb kezdett hajnalodni a fölvilágosodás, mint egyebütt. Mindazonáltal még mindig sűrű köd ül a galicziai zsidó népesség mélyebb rétegeinek szellemi világán, a hol még minden haladást a jó útról való letérésnek tartanak, s a hit babonává fajúl.

Még mindig bűvös erejű czédulákat ragasztanak a gyermekágyas asszony nyoszolyájára, szobájának ajtajára, ablakaira és kályhájára, hogy a gonosz szellemeket, boszorkányokat és varázslókat elígézzék az anyától és gyermekétől. Ijedség és megígézés ellen még ma is izzó parazsat dobnak vízbe bizonyos bűvös erejű mondások kiséretében; a temetőt fonállal mérik végig, s ebből a fonálból sodorják a zsinagógában szentelt gyertyák bélét, melyekkel valamely betegséget akarnak elhárítani.

A halállal vívódó embernek új nevet adnak, hogy az érte küldött halálangyalt megtévesszék, és kiszemelt áldozatának nyomáról eltereljék. Még ma is eljárnak a sírokhoz, hogy valamely veszedelem ellen a meghaltak pártfogását kérjék; járvány idején krétával bizonyos jeleket írnak a házak homlokzatára, hogy a nyavalyát onnan elhárítsák; ha pedig a nagy halandóság még mindig nem akar szűnni, a temetőben tartanak egy menyegzőt. Nagyon elterjedt a csodarabbikban való hit.

Ezek nem bizonyos községek állandóan alkalmazott és kiszabott hatáskörű rabbijai, hanem oly férfiak, a kik származásuk vagy kiváló jámborságuk miatt abban a hírben állna, hogy egyenes összeköttetésük van Jehovával, a kitől közbenjárásukkal csodatételeket tudnak kieszközölni. Betegek, a kikről már minden orvos lemondott, kórságos testükkel elvánszorognak az olyan, sokszor igen távoli kis falvakba, a hol egy-egy ilyen szent ember lakik, hogy áldásában részesűljenek.

Vakok ő tőle várják szemük világának visszanyerését, bénák tőle remélik tagjaik meggyógyulását; magtalan házasságokban az ő áldásától remélnek ivadékot, kereskedők tőle várják vállalataik gyümölcsözését. Mindenki adománynyal járúl hozzá és jó reménynyel tér meg tőle.

A HOLOKAUSZT MAGYARORSZБGON

A csodarabbikban hivők serege többnyire a chasidim felekezethez tartozik. A tánczoló dervisekéhez hasonló vakbuzgósággal ugrándoznak és üvöltenek ezek is imádságaik közben, s nem bitcoin widgetek androidhoz türelmetlenek azoknál; egyáltalán jóval többet imádkoznak és bőjtölnek, mint a mennyit vallásuk törvénye eléjük szab.

A talmudnak e túlzó követőivel homlokegyenest ellenkeznek a Krisztus után ban Anan alapította karaita felekezet hivői, a kik a Krim-félszigeten élnek nagyobb számban.

Fő helyük Sufat-Kalai sziklavára; a kazarokkal kerűltek Lengyelországba és a hajdan külön fejedelem alatt álló Halicsban telepedtek meg, a hol földmívelésből és különféle mesterségek űzéséből élnek.

csak pénzt keresni az interneten apai kereskedés

E felekezet teljesen megtagadja hogyan kerestek pénzt a zsidók talmudi életszabályait, ellenben a legszigorúbb pontossággal s még a legjámborabb rabbinitáknál is lelkiismeretesebben követi a bibliát, még pedig annyira szószerint, hogy azt a tilalmat, a mely szerint szombaton nem szabad tüzet gyújtani, úgy értelmezik, hogy gyertyát sem gyújtanak s még a legnagyobb hidegben sem fűtenek e napon; míg a rabbiniták pénteken este épen ellenkezőleg mentűl több gyertyát gyújtanak és téli szombatokon ugyancsak sütkéreznek a jó meleg hogyan kerestek pénzt a zsidók mellett.

A tiltott és megengedett eledelek, a bőjtök és ünnepek tekintetében szintén csupán a biblia szabályaihoz ragaszkodnak a karaiták, a kik különben egészen a többi földmívesek életmódját követik, azok viseletében járnak, és tőlük csak nagyobb tisztaságukkal és szakállviseletükkel különböznek.

Egymásközt tatár nyelven, különben pedig ruténúl beszélnek. Katalin orosz czárnő és Mária Terézia hogyan kerestek pénzt a zsidók szabadalmakkal tűntette ki őket, melyeket a későbbi kormányok sem csorbítottak; így azokat az üldözéseket is el tudták kerűlni, melyek a többi zsidókat sújtották, s mentek maradtak az ezekre kirótt külön adóktól is. Lássuk most a galicziai zsidók életét a bölcsőtől a sírig. Leány születése csak fél hogyan kerestek pénzt a zsidók, mint hogyan kerestek pénzt a zsidók hogy a nő egyáltalában csak fél ember; hiszen minden zsidó minden áldott nap hálát ad reggeli imádságában az Istennek, hogy nem nőnek született!

Hogyan kerestek pénzt a zsidók nagyobb örömmel fogadják a fiúgyermek születését, mint a ki atyja nevének és jámborságának öröklésére hívatott és szüléinek lelki üdvösségét még holtuk után is munkálhatja. Nagy előkészületek és számos hogyan lehet gyorsan pénzt keresni Binomo kereskedési platform hallgató számára előzi meg a születés után nyolczad napra következő körűlmetélés ünnepét.

A számos alakisággal járó szertartást rendesen a zsinagógában hajtja végre az ahhoz értő zsidó, a kinek különösen tiszta erkölcsűnek kell lennie. A zsidóság kötelékébe ilyenténképen fölvett gyermek valamely elhúnyt atyja-fiának a nevét örökli és az előimádkozó áldásában részesűl. Otthon a vendégek és üdvözlők sokaságát csemegével, borral és pálinkával kinálják, a gyermekágyas asszonynak pedig, ha jómódú, szintén csemegéket, ha ellenben szegény, pénzt vagy élelmi szereket küldenek.

Pénz(ek) | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

Ott a tanító, vagy segédje kora reggeltől késő estig a nagybetűs zsidóírás olvasására és az imádságokra oktatja őket. A középső, vagyis bibliai tanfolyamba való átlépés bizonyos ünnepélyességgel történik. Az illető szombati napra meghívják a rokonságot és ismerősöket, hogy hallgassák meg, miképen ejti ki héber nyelven a szépreményű csemete, a ki egy asztalon áll és a fején aranyhímzéses bársony sipka van, a biblia bekezdő szavait.

A meghívottak mindenike visz magával ajándékot, s ott viszonzásúl édességekkel és méhsörrel kinálják meg a vendégeket. Természetesen a tanítókat is megajándékozzák.

Galicziai lengyel zsidók húsvét-estéje. E szíjakon kis kemény bőrkoczkák vannak, bennük pergamenszalagokra írva a mózesi hitvallás, melyet péntek és szombat kivételével minden reggeli imádságnál a homlokukra és a bal karjukra illesztenek. Az ifjúvá serdűlt fiút e napon fölszólítják a Thora olvasására, a rabbi a lelkére köti, hogy hűségesen tartsa meg Mózes törvényeit és a talmud szabályait, a szertartás után szüléi házába lakomára hívott vendégek pedig megajándékozzák a fölavatottat.

Ezzel egyúttal elkövetkezik az idő, a mikor a serdűlő ifjú számára hogyan kerestek pénzt a zsidók keresnek. Ennek pontos jegyzéke van az összes helybeli eladó leányokról s házasúlni óhajtó ifjakról vagy férfiakról, valamint a máshová valókról is.

Ez a jegyzék megbízható fölvilágosítást ad az illetők koráról, családjáról, műveltségéről és kivánalmairól. A schadchen szívesen látott vendég a leányos házaknál, s mindig bőven el van látva ajánlatokkal. Megvesztegető ajánlatokkal tudja elkápráztatni a szülőket, a legnagyobb akadályok legyőzéséhez is ért, valóságos diplomata ügyességével fonja-szövi a tárgyalásokat, hogy két család közt, a kik addig nem is ismerték egymást, rokoni kapcsolatot létesítsen, a miért a mindkét részről való hozomány három százalékát kapja jutalmúl.

Az ilyen házasságkötéshez vakbuzgóbb családoknál majd soha sem kérdik a legközelebbről érdekelt felek beleegyezését, sőt ezek rendesen csak az ügylet megkötése után tudják meg, hogy jegyesek; s a legtöbb ilyen házasság mégis boldog főkép azért, mert nagyon fiatalon kötik, a mikor a jellemek még nem alakúltak ki és így könyebben simúlnak egymáshoz.

Boldogtalan párok számára pedig szintén kényelmes menedékűl kinálkozik a könnyű elválás. A lakodalmat rendesen a menyasszony szüléinél, a menyegzőt hogyan kerestek pénzt a zsidók a zsinagóga ajtaja előtt, szabad ég alatt tartják. Ha a vőlegény és a menyasszony nem ugyanabból a helységből való.

Olvassa el is